Soutěž o knihu Skleněný pokoj | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
 • Zůstaň se mnou
 • Pražské jaro
 • Řeky
 • Agent orbulátoru
 • Skleněný pokoj

Soutěž o knihu Skleněný pokoj

14. 3. 2019

Pořadatel soutěže

Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206. / Redakce KNIHA ZLIN

Název soutěže

Soutěž o knihu Skleněný pokoj.

Místo konání soutěže

Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek knihazlin.cz na území České republiky.

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 14. 3. do 20. 3. 2019, 20:30.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžící splní podmínky soutěže v případě, že v uvedeném termínu, zašle odpověď na emailovou adresu info@knihazlin.cz na následující otázku. Z došlých mailů vylosujeme jednoho výherce.

Napište nám, v kterém roce byla dokončená stavba slavné brněnské vily, jejímž osudem je román inspirován.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě účasti osoby mladší 13 let je nutný písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, který jakýmkoli podvodným způsobem ovlivní nebo se pokusí ovlivnit výsledky soutěže.

Výhra a způsob jejího předání

Výhrou v soutěži je jeden výtisk knihy Skleněný pokoj.

V případě shodných odpovědí bude o výhře rozhodnuto losováním.

Jméno vítěze soutěže bude zveřejněno na webových stránkách KNIHA ZLIN: http://www.knihazlin.cz/blog/.  Vítěz bude pořadatelem soutěže bez zbytečného odkladu vyzván prostřednictvím emailové adresy k dodání identifikačních údajů a údajů potřebným pro účely zaslání výhry (adresa a telefonní číslo). Výhra bude výherci zaslána na jím sdělenou korespondenční adresu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů: e-mailové adresy (v případě zapojení se do soutěže na webových stránkách).

Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců.

V případě výhry v soutěži uděluje výherce pořadateli soutěže dále souhlas se zpracováním osobních údajů včetně adresy a telefonického spojení, a to vše za účelem distribuce výhry a souhlas se zveřejněním jména, příjmení a města původu výherce v seznamu výherců soutěže na webové stránce www.knihazlin.cz/blog/.

Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že:

 • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány na e-mailové adrese gdpr@albatrosmedia.cz,

 • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány do skončení soutěže,

 • bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

  požadovat po pořadateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme;

  požadovat po pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

  vyžádat si u pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;    požadovat po pořadateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení zařazení do soutěže;

  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno pořadatelem, osobní údaje však pro pořadatele mohou zpracovávat jiní zpracovatele:

 • doručovatelské společnosti – za účelem dodání výhry

Ostatní podmínky soutěže

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je umístěn v soutěžním postu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím emailové adresy info@knihazlin.cz během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.

Pro informace k soutěži a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: knihazlin@albatrosmedia.cz

Ve Zlíně dne 14. 3. 2019

Zpět na výpis »

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. Zobrazit detaily